Pravidla soutěže

Sluchátka iheart soutěž

Pravidla soutěže s i heart WINES

Pořadatel soutěže: BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02, Starý Plzenec, společnost zapsána u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou oddíl C, vložka 26443, IČ: 453 58 711 (dále jen „Pořadatel“). Organizátor soutěže: SilentService, s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00, Praha 1 – Nové Město, společnost zapsaná z Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 235786, IČ 03668827, dále jen („Organizátor“). Termín soutěže: Soutěž bude probíhat od 15. 7. 2021 od 00:00 hodin do 15. 9. 2021 do 23:59 hodin středoevropského času.
Sluchátka iheart soutěž

Podmínky účasti soutěže

Soutěžícím se může stát pouze osoba, která:

 • je starší 18 let a má trvalé bydliště na území České republiky;
 • zaregistruje se v době trvání soutěže do soutěže přes registrační formulář dostupný na iheart.cz;
 • zakoupí v obchodě, který nabízí vína značky i heart WINES, nebo v e-shopu osobnivinoteka.cz, který provozuje Pořadatel, alespoň 1 láhev vína této značky a uschová si až do doby předání výhry originální doklad o koupi – účtenku;
 • registrací do soutěže vysloví svůj souhlas s podmínkami soutěže a se zpracováním osobních údajů;
 • splní pravidla soutěže a zavazuje se dodržovat je.

Výhra a vyhlášení vítěze:

 1. Výhrou v soutěži jsou bezdrátová sluchátka zn. Cellularline Java (dále jen „výhra“).
 2. Losování výherců proběhne každé pondělí v průběhu soutěže a do všech losování budou zařazeny všechny registrované účtenky od začátku soutěže kromě již vylosovaných v předchozích kolech. První losování proběhne dne 19. 7. 2021 a poslední dne 20. 9. 2021. Losování bude provedeno pomocí nástroje on-line picker.
 3. Za každý týden soutěže se losuje 7 výherců. Při prvním termínu losování (za období od 15. 7. do 18. 7. 2021) se budou losovat 4 výherci a při posledním losování (za období od 13. 9. do 15. 9.) se budou losovat 3 výherci.
 4. Výherci budou o výhře informováni Organizátorem (SilentService, s.r.o.), a to na e-mail, který uvedli v přihlášce soutěže. Výherce bude též oznámen Pořadatelem na jeho webových stránkách www.iheart.cz. V oznámení o vylosování požádá Pořadatel nebo Organizátor výherce o zaslání kopie dokladu.
 5. Neodpoví-li výherce na oznámení o výhře a nepředloží-li kopii účtenky či doplňujícího dokladu, případně originálu, bude-li o to Pořadatelem či Organizátorem požádán, tak aby bylo možné ověřit splnění těchto soutěžních pravidel, nejpozději do 5 dní od oznámení výhry, bude tento výherce vyřazen ze soutěže. Vzhledem k těmto lhůtám doporučujeme soutěžícím, aby své účtenky uschovali minimálně do 30. 9. 2021.
 6. Pořadatel může vybrat nového vítěze, kterého o výhře bude informovat prostřednictvím e-mailu, nebo rozhodne o tom, že výhra propadá Pořadateli.
 7. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy při používání e-mailových účtů, zejména neodpovídá za doručení e-mailu, kterým bude informovat výherce či náhradní výherce soutěže.
 8. Výsledek soutěže nelze jakkoliv napadnout.
 9. Výherci berou na vědomí, že pro realizaci výhry, zejména její předání, bude zapotřebí jejich součinnost a jsou připraveni ji poskytnout.
 10. Pořadatel prohlašuje, že výrobce bezdrátových sluchátek Cellularline Java se na soutěži nijak nepodílí.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
 • Zapojením do soutěže soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů, tj. jméno, příjmení, e-mail, datum a čas vystavení dokladu nebo číslo objednávky, Pořadatelem jakožto správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem účasti v soutěži po dobu průběhu soutěže a dále po dobu 1 měsíce po ukončení soutěže. V případě výherce budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro předání výhry.
 • Soutěžící také souhlasí, aby jeho jméno a příjmení Pořadatel zveřejnil na svých webových stránkách při oznámení výherce.
 • Tato zpracování jsou odůvodněna souhlasem soutěžícího, tedy článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět. V případě jeho zpětvzetí však nebude moci Pořadatel vyhodnotit jeho účast v soutěži či jej informovat o výhře.
 • Se zpracováním osobních údajů mohou Pořadateli pomáhat také tito zpracovatelé:
  • společnost SilentService, s.r.o., IČ 03668827, zajišťující komunikaci se soutěžícími, výherci a další související činnosti;
  • společnost AITOM Digital, s.r.o., IČ 24171816, zajišťující rozesílání newsletterů a marketingové služby,
 • Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:
  • požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

Pravidla soutěže

 1. Soutěž probíhá na území České republiky. Kompletní pravidla soutěže budou po celou dobu jejího trvání dostupná na iheart.cz.
 2. Do soutěže se může soutěžící zapojit vyplněním soutěžního formuláře, který je dostupný na iheart.cz. Vyplnit soutěžní formulář může ale až poté, kdy zakoupí alespoň 1 láhev značky i heart WINES (dále jen „soutěžní víno“). Zakoupit soutěžní víno lze v České republice v kamenných prodejnách nabízející tuto značku vína, jejímž distributorem v České republice je Pořadatel, nebo prostřednictvím e-shopu www.osobnivinoteka.cz (dále jen „e-shop“).
 3. Do soutěžního formuláře soutěžící vyplní požadované údaje – jméno, příjmení, e-mail, datum a čas vystavení dokladu o koupi nebo číslo objednávky (v případě koupě prostřednictvím e-shopu). Informace vyplněné soutěžícím do soutěžního formuláře musí odpovídat skutečnosti. Pokud Pořadatel nebo Organizátor zjistí, že tomu tak není, může Pořadatel soutěžícího ze soutěže vyřadit, a to ve vztahu k jakékoliv jeho registraci, pokud se přihlásil do soutěže vícekrát.
 4. Soutěžní víno může zakoupit pouze osoba starší 18 let. Pořadatel ani Organizátor nenesou odpovědnost, pokud jej zakoupí osoba mladší a následně se přihlásí do soutěže. V případě, že Pořadatel nebo Organizátor zjistí, že soutěžícímu nebylo při zakoupení soutěžního vína 18 let, takového soutěžícího vyřadí ze soutěže. Pořadatel ani Organizátor však není povinen věk soutěžících ověřovat.
 5. Koupě vína musí proběhnout v době trvání soutěže. O koupi musí soutěžící po celou dobu soutěže, a to až do předání výhry, uchovat doklad – účtenku. V případě, že bude soutěžící vylosován, požádá jej Pořadatel nebo Organizátor z jeho pověření k předložení kopie účtenky, a to formou scanu či fotografie. V případě pochybností o pravosti může Pořadatel nebo Organizátor požadovat i předložení originálu účtenky. V případě, že soutěžící nebude schopen ve lhůtě, kterou mu k předložení Pořadatel nebo Organizátor dá, originál účtenky předložit, může jej Pořadatel vyřadit ze soutěže.
 6. Aby bylo zamezeno pochybnostem, Pořadatel požaduje, aby z účtenky, kterou soutěžící přihlásí do soutěže, jednoznačně vyplývalo provedení nákupu soutěžního vína. V případě, že na účtence nebudou vypsané názvy soutěžních vín, je nutné k prokázání koupě soutěžního vína doložit společně s přihlášenou účtenkou také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu zakoupených soutěžních vín a razítkem prodejny, ve které byly zakoupeny. Tento požadavek platí přiměřeně i pro další náležitost účtenky tak, aby taková účtenka spolu s vyplněným dokladem splňovala pravidla soutěže.
 7. Do soutěže je možné přihlásit více účtenek, počet přihlášených účtenek jedním soutěžícím není omezen. Soutěžící může vyhrát výhru vícekrát, vždy však na základě různých účtenek. Již vylosovaná účtenka bude z dalšího losování vyřazena.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího ze soutěže, který vykazuje známky nepoctivého, nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Pořadatel má právo z těchto důvodů vyloučit ze soutěže též vítěze.
 9. Pořadatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže i v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět výhry. V případě změny pravidel soutěže, bude o změně Pořadatel informovat na webových stránkách cza u příspěvků na sociálních sítích, v nichž soutěž oznámil.
 10. Soutěžící si je vědom, že na účast v soutěži ani na výhru nemá právní nárok, tedy nelze je právně vymáhat a není oprávněn požadovat ani peněžní náhradu.
 11. Soutěžící bere na vědomí, že bude-li vylosován jako vítěz, podmínkou pro předání výhry je součinnost z jeho strany, především předání adresy, na kterou mu bude Pořadatelem nebo Organizátorem zaslána výhra. Za řádné doručení Pořadatel ani Organizátor neodpovídá.
 12. Soutěže se však nemůže účastnit zaměstnanec Pořadatele, Organizátora, jejich dodavatel či zaměstnanec jejich dodavatele, a to ani osoba blízká ve smyslu občanského zákoníku takového zaměstnance. V případě, že Pořadatel nebo Organizátor zjistí, že se taková osoba přihlásila do soutěže, bude tato osoba ze soutěže vyřazena.
Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s pravidly soutěže, zavazuje se je dodržovat, a souhlasí i se zpracováním osobních údajů. V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporech týkajících se této soutěže, jejích pravidel či dotazů s ní souvisejících, se mohou soutěžící obrátit na Pořadatele na e-mailovou adresu: petra.matejkova@silentservice.cz. nebo na Organizátora na e-mailovou adresu: marek.zizkovsky@bohemiasekt.cz V Praze dne 1. 7. 2021

Souhlas se zasíláním newsletterů
a zpracováním osobních údajů

Děkujeme za vaše zapojení do soutěže. Pokud chcete, aby vás neminuly informace o dalších soutěžích, zajímavých akcích nebo novinky ze světa společnosti Bohemia Sekt, přihlaste se k jejich odběru. Abychom vám ale mohli všechny tyto zajímavosti posílat, potřebujeme k tomu váš souhlas. Více informací o svých právech najdete v Pravidlech soutěže a zpracování osobních údajů.

Kdo vám bude psát?

My, jakožto společnost BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02, Starý Plzenec, společnost zapsána u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou oddíl C, vložka 26443, IČ: 453 58 711.

Co vám budeme psát a proč?

Abychom vám mohli posílat informace o nových soutěžích, produktech, akcích, které chystáme nebo jakékoliv zajímavosti, potřebujeme k tomu vaše jméno a e-mailovou adresu. Tyto údaje si uložíme na 2 roky.

Co když už o nás nebudete chtít slyšet?

Zasílání novinek můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@osobnivinoteka.cz nebo proklikem na odhlášení v e-mailu, který jsme vám poslali. Krom toho, že vám přestaneme psát, tak vaše údaje také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím může pomáhat?

Aby k vám naše zprávy vždycky dorazily, pomáhají nám s tím tito lidé a společnosti:

 • AITOM digital, s.r.o.
 • poskytovatel služby, aplikace Mailchimp

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

A jaká máte práva?

Především máte právo nám dát kdykoliv zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit – třeba jak často píšeme a podobně. Kromě toho máte také tato práva:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
iheart - vína a Prosseco
Sluchátka iheart soutěž

S víny i heart můžeš mít

party kdekoliv!